Babalık Davaları

0
3731

Soy bağının tespitine ilişkin bir dava türü olan babalık davası; Türk Medeni Kanunun 301. ve devamı maddeleriyle düzenlenmiş olup evlilik birliği dışında doğan çocuğun soy bağının kurulması için tanınmış bir haktır.

Türk Medeni Kanunu, çocukla baba arasındaki soy bağının mahkemece belirlenmesini yani babalık davasını açma hakkını anne ve çocuğa tanımıştır. Anne, çocuk doğmadan önce ya da doğduktan sonra 1 yıl içinde davayı açmak zorundadır. Kanunda bu süre hak düşürücü süre olarak tanımlanmıştır.

Annenin çocuk doğmadan önce ya da çocuk doğduktan sonraki hak düşürücü sürede davayı açmaması halinde, davayı çocuk da açabilir. Yargıtay’a göre çocuğun açacağı babalık davalarında herhangi bir süre sınırlaması yoktur.

Kadının Çocuk Doğduktan Sonra Başka Bir Erkekle Evlenmesi

Bir başka erkekle evlenen kadın, evlilik dışı dünyaya getirdiği çocuğu, çoğunlukla, evlendiği erkeğin nüfusuna yazdırmaktadır. Böyle bir durumda ilk önce çocuk, kadının evlendiği erkeğe karşı soy bağının reddi davası açacaktır. Bunun ardından biyolojik babasına karşı babalık davası açacaktır. Böyle bir durumda, kadının evlendiği erkek ile çocuk arasındaki soy bağı ilişkisinin ortadan kalkmasından itibaren 1 yıl içinde babalık davası açılmalıdır. Biyolojik babanın ölmüş olması halinde, babanın mirasçılarına karşı bu dava ileri sürülebilir.

Babalık Davasında Çocuk ile Baba Arasındaki Bağın İspatı

Kanuna göre, çocuğun doğumundan önceki 300. gün ile 180.gün arasında ana ile babanın cinsel ilişkiye girmiş olması babalığa karine sayılır. Bu sürenin dışında olsa bile fiilî gebe kalma döneminde babanın anne ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse yine aynı karine geçerli olur.

Baba, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa, karine geçerliliğini kaybeder.
Bu davalarda, aleyhine dava açılan kişinin çocuğun babası olduğunu davayı açan tarafın yani anne ya da çocuğun ispat etmesi gerekir. İspatı zor olan durumlarda, olayı kolaylaştırmak için yasa koyucu tarafından karine kurumu getirilmiştir.

Baba, çocuğun babası olmadığını ileri sürüyor ise; çocukla arasında soy bağının olmadığını ispat etmekle mükelleftir. Bahsi geçen sürelerde anne ile cinsel ilişki yaşamadığını kanıtlamalıdır. Kendisinden başka bir erkeğin çocuğun babası olma ihtimalinin varlığını kanıtlaması durumunda da karine çürümüş sayılır.

Babalık Davalarında DNA Testleri

DNA testleri de bu davalarda önemlidir. İşbu davalarda Mahkemenin kendiliğinden araştırma yetkisi olduğundan taraflar talep etmese bile Mahkeme kendiliğinden DNA testi yaptırılmasına karar verebilir.

Babanın DNA örneği vermesine rıza göstermemesi durumunda; Mahkeme uyuşmazlığın çözümü için örneğin alınmasının gerekli olduğu ve örnek alınmasının herhangi bir tehlike arz etmeyeceği gerekçeleriyle rıza göstermeyen taraftan örnek alınmasına karar verebilir.