Hakaret Suçu ve Cezası

0
2756

Hakaret suçu, şikayete bağlı suçlardan olup bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek şeklinde işlenen suçlardandır.

Türk Ceza Kanununda düzenlemeyle kişinin manevi varlığına yönelik saldırıların önlenmesi amaçlanmıştır.  Bu suç; onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir durumu suç olarak yüklemek şeklinde ve küfür etmek şeklinde işlenebilir.  Bu suçun oluşumu için, suçun gerçek kişilere karşı işlenmesi gerekmektedir. Tüzel kişileri hedef alan rencide edici söz ve davranışlar hakaret suçunun konusunu oluşturmayacaktır.

Yargıtay, kamuoyu tarafından yaptıkları işler nedeniyle bilinen, tanınan kişilere yönelik eleştirilerin normal kişilere yöneltilen eleştirilerden daha sert ve ağır olabileceğini kabul etmiştir. Bu kişilerin normal kişilere göre eleştiriye daha açık olmaları ve eleştiriye tahammül etmeleri gerekir. Bir siyasetçiye, “senden bu memlekete hayır gelmez, bütün memleketi sattın” demek ağır eleştiri olarak nitelenebilir.

Hakaret Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı

Hakaret suçunun takibi şikayete bağlı olup bu suçun mağduru tarafından, suçun işlendiği tarihten itibaren ya da hakareti öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayet hakkını kullanmalıdır. Aksi halde kişi şikayet hakkını kaybeder. Suçun kamu görevlisine görevinden dolayı işlenmesi halinde suç şikayete bağlı değildir.

Hakaret Teşkil Eden Sözler

Hakaret suçuna konu sözler tek tek kanunda sayılmamıştır. Ancak, Yargıtay kararları hangi sözlerin hakarete girdiğini hangilerinin kaba söz sınırları içinde kaldığını anlamamız için ışık tutmaktadır.

Hakaret suçunda önemli olan kişileri değersizleştiren söz ve davranışların cezalandırılmasıdır.

Bir kişiye “şerefsiz”, “geri zekalı”, “hayvan”, “pislik” gibi sözlerin sarf edilmesi hakaret teşkil ederken Yargıtay kararlarına göre bir kişiye “yalaka”, “terbiyesiz”, “dengesiz”, “kapa çeneni”, “saygısız”, “lan”, “ulan” gibi sözlerin sarf edilmesi ise hakaret suçu oluşturmaz. “Allah belanı versin”,  “Allah çocuklarından inim inim çıkarsın inşallah” gibi beddua niteliğindeki sözler de hakaret suçunu oluşturmaz.

Bir kişinin mevcut fiziksel veya psikolojik özelliğine vurgu yapmak hakaret suçunu oluşturur. Gözleri görmeyen birine “kör herif” demek hakaret suçunu oluşturur.

Hakaret suçu sözle işlenebileceği gibi yazı, şekil, görüntü, el işareti veya mimiklerle de işlenebilir. Bir kişinin kapısına insan dışkısı koymak hakaret suçunu oluşturur.

Hakaret Suçunun İşleniş Biçimleri

Hakaret suçu bir kişinin yüzüne karşı ya da bir kişinin yokluğunda işlenebilir. Mağdura telefonda, mail ya da mektup göndererek yapılan hakaretler de yüzüne karşı yapılmış sayılacaktır. Mağdurun yokluğunda hakaret suçunun oluşabilmesi için hakaretin en az 3 kişi tarafından öğrenmesi gerekmektedir.

Facebook, skype, messenger, whatssap, twitter vb. gibi sosyal medya araçlarıyla doğrudan mağdurun hedef alınarak hakaret edilmesi de hakaret suçunu oluşturur.

Hakaret Suçunda Haksız Tahrik

Hakaret suçunun haksız bir davranışa karşı işlenmesi halinde hakaret eden kişiye hiç ceza verilmeyeceği gibi verilecek cezada indirim yapılabilir.

Karşılıklı Hakaret Suçu

Türk Ceza Kanununda karşılıklı hakaret suçu ayrıca düzenlenmiştir. Hakaret suçunun iki kişi tarafından karşılıklı işlenmesi halinde hakim her iki tarafa ceza vermeyebileceği gibi verdiği cezada indirim yoluna gidebilir.

Hakaret Suçunun Cezası

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut suç yükleyen veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Hakaret suçunun;

  • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  • Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  • Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

CEVAP VER

Yorumunuzu bırakın
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.